Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Wat verandert er voor u, bij De Pieter Raat Stichting?

De Pieter Raat Stichting is er voor u, nu en in de toekomst
De Pieter Raat Stichting zet zich in voor goede kwalitatieve zorg voor senioren in Heerhugowaard en dat blijven we doen. De wens van u, senioren in Heerhugowaard, staat centraal waarbij meer dan ooit wordt gekeken naar uw mogelijkheden en uw omgeving. Uw naasten, familie, buren worden in eerste instantie ingeschakeld. Wanneer dit niet (meer) gaat of mogelijk is, is er zorg en ondersteuning mogelijk vanuit De Pieter Raat Stichting. Ook als dit niet gefinancierd wordt vanuit de zorgverzekeraar, de gemeente of de overheid is het mogelijk om uw wensen te vervullen. De zorg en ondersteuning die u wenst zult u dan zelf moeten betalen, zie ook particuliere zorg.

 

 

Wat is er verandert als u thuis woont?

 

Thuiszorg Pieter Raat
De verzorging en verpleging bij u thuis is grotendeels hetzelfde gebleven. Het wordt nu alleen betaald vanuit uw zorgverzekering. Wat er wel is verandert is dat de verpleegkundige of verzorgende eerst samen met u kijkt wat u en uw familie, buren of andere naasten, nog zelf kunt doen. Als professionele hulp nodig is, is Thuiszorg Pieter Raat er voor u.

 

Volledig Pakket Thuis

Cliënten die al gebruik maakten van volledig pakket thuis, hebben in 2015 een keuze moeten maken. De toegang tot deze zorg wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en valt onder de Wet langdurige zorg.

 

Particuliere zorg
Het is nog steeds mogelijk om voor korte duur te wonen in een van de woonzorgcentra van De Pieter Raat Stichting, in Hugo-Oord of in De Raatstede. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname. U betaalt dan een huurprijs per dag. Ook is het mogelijk  bepaalde vormen van thuiszorg en huishoudelijke hulp zelf te betalen.

 

Dagverzorging
De financiering van de dagverzorging is van de AWBZ naar de gemeenten gegaan en wordt betaald vanuit de nieuwe WMO. De dagverzorging is belangrijk voor zelfstandig wonende ouderen met behoefte aan een dagstructuur. Daarnaast verlicht het de mantelzorger in zijn/haar zorgtaken. De gemeente heeft per 1 januari 2015 minder geld ontvangen voor de dagverzorging. De Pieter Raat Stichting spreekt met de gemeentes in de regio over behoud van deze dienstverlening. We werken wijkgericht en willen de oplossingen dan ook graag zoveel mogelijk in de wijk tot stand brengen. Maakt u gebruik van begeleiding, waarvoor u nu een indicatie heeft van het CIZ? En heeft u een indicatie die doorloopt in 2015? Dan houdt u recht op die zorg. Dit recht houdt u voor de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Krijgt u momenteel dagverzorging van De Pieter Raat Stichting, dan heeft uw begeleider u geïnformeerd als er iets ging veranderen voor u. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het WMO-loket van de gemeente.

 

Huishoudelijke zorg
Voor de hulp bij het huishouden in de thuissituatie is er in Nederland veel verandert. Wat er precies is verandert verschilt per gemeente. Gemeenten hebben overgangsregelingen waarbij het aantal uren huishoudelijke hulp aanmerkelijk kleiner zal zijn dan gebruikelijk was. In de beoordeling of u in aanmerking komt voor deze maatwerkvoorziening zijn uw eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van uw netwerk (familie, mantelzorg, vrienden) meegewogen. De gemeente Heerhugowaard heeft aangegeven dat de huishoudelijke hulp vanuit de WMO ten minste tot december 2015 blijft bestaan. Mogelijk komen er wel aanpassingen in de eigen bijdrage en de invulling van deze huishoudelijke hulp.

 

Zorgloket Gemeente Heerhugowaard: u kunt bij het Zorgloket terecht met vragen over o.a. wonen, welzijn, zorg en vervoer. Langskomen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis op Parelhof 1 in Heerhugowaard.  Email: zorgloket@heerhugowaard.nl telefoonnummer: 14072. De huishoudelijke hulp binnen het Volledig Pakket Thuis blijft ongewijzigd

 

Wat verandert er voor u als u in Hugo-Oord of in De Raatstede woont?
Uw zorg valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige Zorg. Hier kunt u de presentatie bekijken die op 28 oktober 2014 aan de intramurale cliënten is gegeven.

 

De trend om langer thuis te blijven wonen is al jaren geleden ingezet. Senioren kiezen niet meer zo snel voor een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonzorgcentrum, maar blijven liever thuis wonen met de nodige zorg en servicediensten. Als u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, komt u in aanmerking voor langdurige zorg met verblijf. In 2015 is hier niets aan verandert. De Wet langdurige zorg garandeert passende zorg en een veilige woonomgeving. Wanneer dit thuis niet meer mogelijk is of u dit niet meer wilt, dan kunt u wonen bij een zorgorganisatie. Voor zorg met verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Woont u thuis en heeft u een indicatie met een laag ZZP (ZZP VV 1, 2 of 3) dan kunt u dit blijven houden.

 

Woont u thuis en heeft u een indicatie voor een hoge ZZP (4 t/m 10) dan valt u vanaf 2015 onder de Wet Langdurige Zorg. U kunt thuis blijven wonen en de zorg op verschillende manieren ontvangen met het volledig pakket thuis (VPT) of via een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt ook altijd nog kiezen voor verblijf in een instelling. Kiest u ervoor om zelfstandig thuis te blijven wonen met zorg uit de Zorgverzekeringswet en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) dan kan dit. Wilt u na 2015 toch in een zorginstelling wonen, dan wordt door het CIZ bekeken of u toegang heeft tot de Wet Langdurige Zorg.

 

Palliatieve zorg
Het blijft mogelijk om bij De Pieter Raat Stichting te wonen en zorg te krijgen die past bij de laatste levensfase.